Contact Team

  1. Mrs. Harjeet Kaur PGT CS, KV 2 Ferozepur:  harjeet.tkr@gmail.com
  2. Mr. Sunder Lal Yadav PGT CS, KV Tibri Cantt:  sunderjnv@gmail.com
  3. Mrs. Harwinder Kaur TGT Bio, KV Mohali: harwinplatinum@gmail.com
  4. Mr.Paramjit Singh Gahlawat Ex. KV teacher: psgahlawat@gmail.com
Advertisements